Algemene voorwaarden

Dienstverlening

  1. Algemene informatie

De dienstverlening geschiedt door advocaat Borg Moestermans, met kantoor gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Generaal Van Merlenstraat 3, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0812.439.138.

De dienstverlening van de advocaat kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber.

Het precieze voorwerp van de dienstverlening zal bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen worden en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpast en/of uitgebreid worden.

De verbintenissen van de advocaat  zijn in principe geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

  1. Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

  1. Beroep op derden

3.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

3.3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

  1. Kosten en ereloon

Er wordt verwezen naar de aparte rubriek op de website.

  1. Derdengelden

5.1.  De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan   zijn   cliënt.  Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

  1. Aansprakelijkheid

6.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van  2.500.000 € onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerste rang. De  advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

6.2. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 2.500.000 waarvoor de advocaat is verzekerd, onverminderd bijkomende dekking onder verdere verzekering. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

6.3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 2.500.

  1. Beëindiging van de overeenkomst

7.1. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

7.2. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

7.3. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.  Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

In geval van effectieve procedure als gevolg van een geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering de diensten door de advocaat zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.