GDPR

Voorwaarden privacybescherming

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om de door hem verstrekte informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten[1] en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens[2] die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.[3]

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd.[4] Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

welke persoonsgegevens worden bewaard

Aanvinken met X

naam

X

adres

X

leeftijd

X

geslacht

X

rekeningnummer

X

rijksregisternummer

X

persoonlijke kenmerken

 

fysieke gegevens

 

psychische gegevens

 

leefgewoonten

 

financiële bijzonderheden

 

samenstelling gezin

 

filosofische of religieuse overtuigingen

 

gegevens over seksuele leven

 

etnische gegevens

 

gerechtelijke gegevens (met name strafrechtelijke feiten of veroordelingen)

 

vrijetijdsbesteding

 

lidmaatschappen

 

deelname activiteiten organisatie

 

opleiding en vorming

 

beroep en betrekking

X

lidmaatschap van een (vak) vereniging

 

politieke overtuiging

 

locatiegegevens

 

beeldopname

 

geluidsopname

 

 
  • Bewaarplaats gegevens: dossier + cloud
  • Termijn bewaring: 10 jaar na einde dossier
  • Toegang gegevens: door advocaat Moestermans + secretariaat
  • Wijze van bescherming: paswoord
  • Waarvoor worden gegevens gebruikt: procedures, communicatie
  • Wijze van uitwisseling gegevens: mail, cloud, papier
  • Rechtmatigheid verwerking: uitdrukkelijke toestemming cliënt, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is, of om op verzoek van de cliënt vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bewaren dossiers), noodzakelijk om de vitale belangen van de cliënt of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de advocaat of van een derde.

[1] Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.

[2] Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

[3] Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[4] Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.