In het kader van een insolventieprocedure

Schuldeiser

Het stilzitten van de curator

De curator is de eerste – en in vele gevallen de enige – gerechtigde om de activa van het faillissement te realiseren. Tot de activa behoren niet enkel de goederen en rechten van de onderneming, maar ook de aansprakelijkheidsvorderingen lastens de zaakvoerders / bestuurders.

Een eerste uitzondering op het monopolie van de curator bestaat uit de mogelijkheid voor de benadeelde schuldeiser om de bestuurders aan te spreken op basis van de kennelijk grove fout die aanleiding heeft gegeven tot het faillissement.

Ook kan de curator zelf aangespoord worden om actie te ondernemen, zeker wanneer een schuldeiser over bijzondere informatie beschikt die realisatie van activa faciliteert.

Een onderzoek naar individuele schade in hoofde van de schuldeiser kan eveneens van belang zijn. Er wordt daarbij verduidelijkt dat het louter niet voldoen van de schuldvordering geen individuele schade vormt; in algemene termen is individuele schade schade die niet door het collectief van de schuldeisers geleden wordt, derhalve vnl. schade in het kader van precontractuele omstandigheden of misdrijven.

Tot slot blijft er de aansprakelijkheidsvordering tegen de curator die meestal enkel zin heeft als de persoonlijke aansprakelijkheid kan weerhouden worden.

Het kantoor is graag bereid U voor deze mogelijkheden nadere informatie te verschaffen.

TARIEVEN

Het tarief voor een advies ter zake bedraagt 150 euro.