Ondernemingsbemiddeling

Ondernemingsbemiddelaar

Algemeen

In geval van tijdelijke en beperkte financiële moeilijkheden kan een onderneming-schuldenaar de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar vragen.

Dit kan ook gebeuren bij een oproeping voor de Kamers voor ondernemingen in moeilijkheden.

De Rechtbank of de Kamer bepaalt dan de inhoud en de duur van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar.

De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar strekt, zowel buiten als in voorkomend geval binnen het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, tot de voorbereiding en de bevordering van hetzij het afsluiten van een minnelijk akkoord, hetzij het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over het reorganisatieplan, hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten.

Tarieven

Het forfaitaire ereloon wordt begroot afhankelijk van het aantal schuldeisers:

  • max. 10 schuldeisers: 1.500 euro
  • 10 – 25 schuldeisers: 2.000 euro
  • 25 – 50 schuldeisers: 2.500 euro
  • + 50 schuldeisers: te bespreken

Minnelijk akkoord

Algemeen

Het sedert 1 mei 2018 toepasselijke art. XX.37 WER verleent aan een onderneming-schuldenaar de mogelijkheid aan al zijn schuldeisers of aan twee of meer onder hen een minnelijk akkoord voor te stellen met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van zijn activa of zijn activiteiten.

Het (voorstel van) akkoord bevat een uitdrukkelijke vertrouwelijkheidsclausule en een uitdrukkelijke onsplitsbaarheidsclausule.

Derden kunnen enkel kennis nemen van het akkoord middels uitdrukkelijke toestemming van de onderneming-schuldenaar; hierdoor wordt het probleem van de publiciteit in het kader van de gerechtelijke reorganisatie vermeden.

In geval van eventuele mislukking van het akkoord kan geen enkele van de betrokken partijen aansprakelijk gesteld worden.

Het minnelijk akkoord kan door de Rechtbank gehomologeerd worden, in voorkomend geval met uitvoerbaarverklaring van alle of een deel van de erin vermelde schuldvorderingen

Tarieven

Het forfaitaire ereloon wordt begroot afhankelijk van het aantal schuldeisers:

  • max. 10 schuldeisers: 1.500 euro
  • 10 – 25 schuldeisers: 2.000 euro
  • 25 – 50 schuldeisers: 2.500 euro
  • + 50 schuldeisers: te bespreken