Vereffening

Gerechtelijke ontbinding en invereffeningstelling

In de praktijk zal een vennootschap-onderneming zelden met deze vorm van ontbinding geconfronteerd worden. Meestal heeft men te maken met slapende vennootschappen.

SLAPENDE VENNOOTSCHAPPEN

De meest voorkomende situatie van de gerechtelijke ontbinding heeft betrekking op de zgn. slapende vennootschappen, nl. vennootschappen die nagelaten hebben tijdig hun jaarrekening neer te leggen.

De vordering tot ontbinding kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van de afsluiting van het boekjaar.

Het kantoor kan de zaakvoerder(s) of bestuurders bijstaan wanneer zij met deze situatie geconfronteerd worden.

DE GERECHTELIJKE ONTBINDING OM WETTIGE REDEN

Deze mogelijkheid wordt in de praktijk zelden toegepast.

Een mogelijk geval is dit van een vennootschap met één zaakvoerder die is overleden of wilsonbekwaam is geworden, waarbij de activiteit de facto beëindigd werd.