Vrijwillige vereffening

Het kantoor kan de vennootschap bijstaan in het kader van advies bij de te volgen procedure, het nazicht en de begeleiding.

Nazicht, advies en begeleiding

Dit houdt o.m. volgende taken in:

– de voorbereiding van de ontbinding met inbegrip van de verslagplicht en het opstellen van de documenten (met uitzondering van de boekhoudkundige aspecten);

– in voorkomend geval contactname en bespreking met de notaris;

– behandeling van het verzoekschrift tot homologatie van het benoemingsbesluit van de vereffenaar;

– de publicatie van de beslissing tot ontbinding en in vereffeningstelling en de benoeming van de vereffenaar;

– begeleiding bij de bepaling van de omvang van de schulden, de realisatie van de activa en de afhandeling van de personeelszaken;

– advies en controle op de naleving van de verslaggevingsplicht tot en met de sluiting van de vereffening.

Verder kan de mogelijke aansprakelijkheid van de vereffenaar van naderbij bekeken worden.

TARIEVEN

1) Het ereloon voor het advies en de begeleiding bij de hierboven vermelde taken is forfaitair en wordt als volgt begroot:

– 1.000 euro bij minder dan 10 schuldeisers en een jaaromzet van minder dan 100.000 euro;

– 1.500 euro bij bij minder dan 25 schuldeisers en 250.000 euro omzet;

– 2.500 euro bij meer dan 25 schuldeisers en een omzet tussen 250.000 en 500.000 euro.

Voor vereffeningen die boven deze criteria liggen zal een specifiek forfaitair ereloon overeengekomen worden.

2) Deze tarieven gelden voor zover de vereffening zonder bijzondere problemen verloopt.

Wanneer er procedures dienen gevoerd te worden die leiden tot een vermeerdering van het actief of een vermindering van het passief dan gelden de tarieven van het K.B. van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en de barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, Bijlage 1, als volgt:

– bij vermeerdering van het actief: voor 100 %
– bij vermindering van het passief: voor 50 %

Aanstelling als vereffenaar

Het kan gebeuren dat er onenigheid onder de aandeelhouders is aangaande de hoedanigheid van de vereffenaar of de wijze van vereffening op zich.

In dat geval bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de diensten van Mr. MOESTERMANS als vereffenaar, onder voorbehoud van controle van het dossier.

TARIEVEN

Het ereloon is hetzelfde als dit van de eenvoudige vrijwillige vereffening, telkens vermeerderd met 500 euro:

– 1.500 euro bij minder dan 10 schuldeisers en een jaaromzet van minder dan 100.000 euro;

– 2.000 euro bij bij minder dan 25 schuldeisers en 250.000 euro omzet;

– 3.000 euro bij meer dan 25 schuldeisers en een omzet tussen 250.000 en 500.000 euro.

Voor vereffeningen die boven deze criteria liggen zal een specifiek forfaitair ereloon overeengekomen worden.

Deze tarieven gelden voor zover de vereffening zonder bijzondere problemen verloopt.

Wanneer er procedures dienen gevoerd te worden die leiden tot een vermeerdering van het actief of een vermindering van het passief dan gelden de tarieven van het K.B. van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en de barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen, Bijlage 1, als volgt:

– bij vermeerdering van het actief: voor 100 %
– bij vermindering van het passief: voor 50 %