Tarieven

Algemeen

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

1. Het ereloon vormt de enige vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten; behoudens kosten van derden worden er geen kosten voor briefwisseling, communicatie, verplaatsing etc. aangerekend.

Het ereloon is in principe forfaitair, in voorkomend geval aangevuld met een succes fee die eveneens op forfaitaire wijze begroot wordt.

Voor de effectieve begroting van het ereloon wordt verwezen naar de subrubrieken aangaande de specifiek aangeboden diensten.

Voor geen enkele dienstprestatie worden advocaatkosten aangerekend. Dit zijn kosten specifiek verbonden aan de activiteit van de advocaat zelf, zoals kosten voor briefwisseling, telefoon en andere communicatie, verplaatsingen, administratie, boekhouding etc.

Voor diensten waarvoor bij uitzondering geen forfaitair ereloon wordt aangeboden wordt een uurloon van 180,00 euro aangerekend.

2. Het hierboven omschreven ereloon is exclusief btw. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief.

3. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 18 april 2014 van de btw-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen btw aangerekend worden tot zo lang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er zijn staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

4. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

6. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.